Heeft u algemene vragen over de bouw van uw woning of uw woning zelf? Hopelijk vindt u hier uw antwoord

Algemeen

Wanneer start de bouw van mijn woning?
Nadat alle ‘opschortende voorwaarden’ zoals genoemd in de aannemingsovereenkomst zijn vervallen, ontvangt u een schrijven waarin wordt vermeld binnen welke termijn de bouw zal aanvangen. Veelal zal dit zijn nadat wij zijn gestart met het inrichten van het bouwterrein. Een en ander conform de termijnregeling in de aannemingsovereenkomst.

Wat zijn werkbare dagen?
Werkbare dagen zijn dagen waarop door bouwers normaal gesproken wordt gewerkt. Zon- of feestdagen en kerstvakantie zijn bijvoorbeeld geen werkbare werkdagen. Een werkdag kan onwerkbaar zijn als het slecht weer is (vorst, maar ook veel wind). In het contract dat u met de bouwer heeft gesloten, staat doorgaans hoeveel werkbare dagen de bouw gaat duren en wanneer het tellen van de werkbare dagen begint.

Wat is het belang van een Woningborg-certificaat voor mij als koper?
Het certificaat biedt twee vormen van bescherming. Ten eerste biedt het de koper tijdens de bouw bescherming tegen de gevolgen van een faillissement van de (bouw)ondernemer. Ten tweede biedt het de koper een vangnet voor wanneer de (bouw)ondernemer, vanaf drie maanden na oplevering, eventueel geconstateerde onvolkomenheden niet kan of niet wil herstellen. Verdere informatie is te vinden op www.woningborg.nl

Hoe word ik op de hoogte gehouden over de bouw van mijn woning?
Door middel van nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden over de bouw van uw woning. Hierin wordt ook een prognose van oplevering opgenomen. Bij de start van de bouw beslaat deze prognose een periode van 2 maanden; naar mate de bouw vordert, zal deze steeds specifieker worden.

Kan ik voor oplevering de woning bekijken?
De bouwplaats mag u alleen betreden tijdens de kijkmiddagen die door de bouwer tussentijds worden georganiseerd (gemiddeld 2 kijkmiddagen). Op andere tijdstippen (tijdens en buiten werktijd) is dit ten strengste verboden. Het betreden van de bouwplaats zorgt ervoor dat u bepaalde risico’s loopt. Mensen die werkzaam zijn in de bouw weten wat deze risico’s inhouden en kunnen daarnaar handelen. Tevens is de bouwer verantwoordelijk voor de veiligheid van alle personen die op de bouwplaats aanwezig zijn. Deze verantwoordelijkheid kan de bouwer alleen nemen als het betreden van de bouwplaats plaatsvindt tijdens een kijkmiddag, waarbij medewerkers van de bouwer de kopers begeleiden.

Wanneer wordt mijn woning opgeleverd?
De woning kan worden opgeleverd als deze technisch gereed is, maar ook de nutsvoor-zieningen (gas, water en elektra) moeten aanwezig zijn in de woning. Tevens dient de woning bereikbaar te zijn middels (tijdelijke) verhardingen. De bouwer is hierbij afhankelijk van externe partijen, waar intensief contact mee wordt onderhouden om stagnatie te voorkomen. Uiterlijk 4 weken voor oplevering ontvangt u hiervoor een schriftelijke uitnodiging.

Wat houdt de ‘schouw’ van mijn woning in?
De schouw van de woning vindt één of twee weken voor de officiële oplevering plaats. U loopt dan zelfstandig de woning door en noteert eventuele gebreken en controleert uw gemaakte meerwerkkeuzes. Dit lijstje bespreekt u met de uitvoerder en hij zal er zoveel als mogelijk voor zorgdragen, dat deze punten nog voor de oplevering zullen worden afgehandeld.


Is er gas, water en elektra aanwezig in de woning bij oplevering?
Tot de oplevering van uw woning zal de bouwer zorgen dat er gas, elektra en water in uw woning aanwezig is. Dit is namelijk onder meer nodig om de installaties bij de oplevering te testen. De kosten van gas, elektra en water zijn tot en met het tijdstip van opleveren voor rekening van de bouwer. Tijdens de oplevering worden op het proces-verbaal van oplevering de meterstanden ingevuld. Voor levering van gas en elektra na oplevering dient u zelf zorg te dragen. U dient zich voor de oplevering aan te melden bij een energieleverancier van uw keuze en aan hen uw EAN-code door te geven. Dit zijn de unieke codenummers die vermeld staan op de gas- en elektrameter in uw woning en kunt u te zijner tijd opzoeken op de website www.eancodeboek.nl. Zodra het nieuwe adres en de postcode van uw nieuwe woning bekend zijn, zullen wij dit aan u doorgeven. Deze adresgegevens heeft u nodig bij het aanvragen. Ook dient u zich als bewoner van de nieuwe woning aan te melden bij het waterleveringsbedrijf voor het leveren van water. Daar de netwerkbeheerder regio afhankelijk is, heeft u daar geen vrije keuze in.

Is er een telefoon- en/of kabelaansluiting aanwezig?
De Centrale Antenne Inrichting (CAI) wordt aangebracht tot in de meterkast. Een telefoonaansluiting is niet meer standaard in de woning opgenomen. Bijvoorbeeld KPN komt de fysieke aansluiting op het net pas maken wanneer de eindgebruiker ook daadwerkelijk een telecomdienst (televisie, internet en/of vaste telefoon) aanvraagt bij een provider. U als koper/eindgebruiker zal, indien gewenst, dus zelf een abonnement bij een provider moeten afsluiten. Afhankelijk van de regio/gemeente wordt de woning voorzien van glasvezelbekabeling. Via uw provider kunt u ervoor kiezen om hiervan gebruik te maken.

Wanneer moet ik de woning zelf verzekeren?
De dag van oplevering eindigt de verzekering van de bouwer en dient u zelf een verzekering voor de woning afgesloten te hebben. Wat houdt Stichting Klantgericht Bouwen in? Bouwmaatschappij Weboma is deelnemer van Stichting Klantgericht Bouwen. Stichting Klantgericht Bouwen (SKB) is een organisatie zonder winstoogmerk en meet prestaties van bouwondernemingen. Hiermee maken zij de prestaties van bouwondernemingen transparant en daarmee kan de kwaliteit van dienstverlening richting kopers/consumenten in de bouw verbeteren. Inmiddels laten enkele honderden bouwbedrijven hun prestaties continu meten. Zij vormen een marktaandeel van ongeveer 70% in het aantal nieuwbouw(koop)woningen in Nederland. Op de vergelijkingswebsite www.bouwprestaties.nl worden de cijfers gepresenteerd. Consumenten (kopers) worden uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête over de bouwonderneming die hun woning heeft gebouwd. Het enquêteren gaat als volgt: ongeveer één tot maximaal drie maanden na oplevering van de nieuwbouwwoning wordt u schriftelijk benaderd met het verzoek om via een unieke inlogcode via internet een enquête in te vullen. Met de per post toegestuurde inlogcode kan de koper via www.kopersrapport.nl of www.bouwprestaties.nl inloggen en de enquête digitaal invullen. De koper kan maar éénmaal een enquête invullen. Wij hopen dat u de enquête wilt invullen, zodat wij onze bouwprestaties en dienstverlening kunnen optimaliseren.

Wat betekent bij een binnenterrein ‘mandelig gebied’?
Dit is een gezamenlijk achterpad of binnenterrein waar bijvoorbeeld auto’s van bewoners geparkeerd kunnen worden. Het onderhoud en kosten voor verlichting komen voor rekening van de kopers.


Nooit eerder een huis gekocht?